گیربکس های حلزونی گرد (پوسته آلومینیومی) - Round Worm Gearboxes


گیربکس های حلزونی مکعبی (پوسته آلومینیومی) - Square Worm Gearboxes


گیربکس های شفت مستقیم تک مرحله ای (پوسته آلومینیومی) - One Step Coaxial Gearboxes


گیربکس های شفت مستقیم سبک - Light Coaxial Gearboxes


گیربکس های شفت مستقیم چدنی - Casting Coaxial Gearboxes


گیربکس های کونیک سبک (پوسته آلومینیومی) - Conical Bevel Gearboxes


گیربکس های کونیک چدنی - Casting Conical Bevel Gearboxes


گیربکس های آویز سبک (پوسته آلومینیومی) - Shaft Mounted Gearboxes


گیربکس های آویز چدنی - Casting Shaft Mounted Gearboxes


گیربکس های شفت موازی مونوبلوک - MonoBlock Parallel Gearboxes


الکترو گیربکس های شفت موازی مونوبلوک - MonoBlock Parallel Electro Gearboxes


گیربکس های کونیک مونوبلوک - MonoBlock Conical Gearboxes


الکترو گیربکس های کونیک مونوبلوک - MonoBlock Conical Electro Gearboxes


گیربکس های مونوبلوک اکسترودر - MonoBlock Extruder Gearboxes


گیربکس های خاص - Special Gearboxes


دنده های خاص - Special Gears