شرکت شیمی پژوهش صنعت نمایندگی انحصاری فروش، سرویس سنتر و خدمات بعد از فروش محصولات شرکت های Hydromec ایتالیا و ZET ترکیه در ایران


محصولات


گیربکس های حلزونی گرد
Round Worm Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های حلزونی مکعبی
Square Worm Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت مستقیم
One Step Coaxial Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت مستقیم
Light Coaxial Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت مستقیم
Coaxial Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت مستقیم
Casting Coaxial Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت مستقیم
Casting Coaxial Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های هلیکال سبک
Hellical Bevel Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های هلیکال چدنی
Casting Hellical
Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های هلیکال چدنی
Casting Hellical
Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های آویز سبک
Shaft Muonted
Gearboxes

دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های آویز چدنی
Casting Shaft Mounted Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
تغییر دهنده دور
Hydrostatic
Variators
گیربکس های شفت موازی
MonoBlock Parallel Gearboxes (HE series)
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های شفت موازی
Mono Block Parallel Gearboxes (MHE series)
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های کونیک KH
MonoBlock Conical Gearboxes (KH series)
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های کونیک MKH
MonoBlock Conical Gearboxes (MKH series)
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های اکسترودر
MonoBlock Extruder
Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
گیربکس های خاص
Special
Gearboxes
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
دنده های خاص
Special
Gears
دریافت کاتالوگ
اطلاعات بیشتر

ارسال پیام